top of page

LOVER FOR ELDRE SYDNÆSGUTTERS FORENING

ESF-2.png

LOVER FOR E.S.F.

§1

Foreningens formål er å samle alle eldre sydnæsgutter for i fellesskap å støtte Sydnæs Bataljon både økonomisk og moralsk. Det skal være foreningens mål å understøtte bataljonens bestrebelser for å holde steg med utviklingen.


§2
a) Som medlem av foreningen kan i første rekke opptas alle som tidligere har deltatt i korpset, samt alle menn som har interesse for korpsets trivsel.

b) Innmeldelse skjer gjennom styret.

c) Blir der innen styret dissens om en søkers opptagelse, forelegges dette for det først avholdte medlemsmøte, til avgjørelse.


§3
Generalforsamlingen vedtar og fastsetter all kontingent.


§4
Foreningens merke skal være en nål i korpsets farger.


§5
a) Foreningens styre består av: formann, viseformann, sekretær, kasserer og arkivar samt 2 varamenn med møteplikt på styremøter. Varamenn er i styret uten stemmerett, men trer inn etter tur med stemmerett ved styremedlemmers forfall.

Disse har, til enhver tid å ivareta foreningens løpende forretninger, samt de plikter som vanligvis påhviler et foreningsstyre.

b) Styret skal til enhver tid sørge for, at foreningen arbeider med de oppgaver den har satt seg. De skal forsøke tilveiebragt de økonomiske midler, som er nødvendig for foreningens virksomhet.

c) Ved større arrangementer, og ellers når styret finner det nødvendig, kan dette forlange ethvert medlems aktive medvirken.

d) Intet medlem kan nekte sådan medvirken med mindre det kan framlegge fyldestgjørende grunn for å unnslå seg.

e) Styret kan nedsette et arbeidsutvalg, om styret finner dette nødvendig.
 

§6

a) Styret innkaller til medlemsmøte, så ofte dette finder det nødvendig, dog minst 2 ganger årlig.

Ethvert medlem kan begjære medlemsmøte avholdt, når styret derom er enig. Er styret ikke enig, kan 10 -ti- medlemmer med navns underskrift, innkalle til medlemsmøte.

b) Ordinær generalforsamling avholdes med – 28 -tjueåtte- dagers varsel, hvert år innen mars måneds utgang. Innkallelse skal inneholde dagsorden, forslag og valglister.

På generalforsamlingen behandles følgende saker:

1) Styrets beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år.

2) Revidert regnskap avsluttet pr. 31. desember.

3) Innkomne Forslag.

4) Budsjett for kommende år skal gjennomgås og godkjennes

5) Valg av: Formann, viseformann, sekretær, kasserer og arkivar som utgjør styret. Disse velges inn for 2 -to- år.

Videre velges 2 varamenn til styret, samt 2 revisorer for 1 -ett- år. Dette i følge med §5 a og b.

6) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 -ett- år. Komiteen utnevner selv formann.

 

c) Innkomne forslag til generalforsamlingen må være styret i hende skriftlig senest tre uker før generalforsamling avholdes.

d) Alle oppførte medlemmer i ESF har stemmerett på generalforsamling og medlemsmøter.

e) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det med navns underskrift. Innkalling med 8 -åtte- dagers varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling kan kun §6 b punkt 3 og 5, (forslag og valg) behandles.

 

§7

a) Alle møter ledes av formannen, eller ved dennes forfall, av viseformannen.

b) Sekretær fører referatprotokollen, der er felles for styremøter, medlemsmøter og generalforsamling, samt besørger foreningens korrespondanse.

Ved sekretærens forfall overtar arkivaren dennes plikter.

c) Kassereren innkrever kontingent, fører nøyaktig regnskap over foreningens inn- og utgående midler, samt stadig har et våkent øye for foreningens økonomi.

d) Revisorene skal foran generalforsamlingen revidere regnskapene. De har til enhver tid adgang til kassererens bøker og skal disse revidere før ordinær generalforsamling.

e) Ved forfall i styret rykker varamennene opp etter tur.

f) På styremøte, medlemsmøte eller generalforsamling vil forslag forfalle ved stemmelikhet.

 

 

§8

a) Foreningens beholdning gjøres rentebærende i en av generalforsamlingens valgte finansinstitusjon.

b) Alle utbetalinger skjer kun av kasserer i henhold til vedtatt budsjett.

c) Anvendelse av foreningens midler utover vedtatt budsjett, skal alltid bestemmes av medlemsmøte eller generalforsamling.

 

§9

Oppfører et medlem seg upassende innen foreningen, har styret myndighet å bortvise ham for anledningen.

Opptrer et medlem slik, at det skader eller motarbeider foreningen eller dens virksomhets interesser, eller undergraver tredjemanns tillit til foreningen, kan han av styret foreslås ekskludert på generalforsamling.

 

§10

a) Forslag til forandring av disse lover, eller for foreningens oppløsning, innleveres til styret, og må behandles på generalforsamlingen, hvor dette kan vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer.

b) Forslag om foreningens oppløsing må bekjentgjøres minst 14 dager før generalforsamlingens avholdelse der halvparten av medlemmene må delta.

c) I tilfelle der fattes beslutning om foreningens oppløsing, skal dens eventuelle midler tilfalle «Sydnæs Bataljon».

 

Vedtatt 27. april 1932, revidert på generalforsamling 13. mai 2002 og 27. mars 2017.

bottom of page