top of page
SB5

LOVER FOR

SYDNÆS BATALJON

HOVEDHANDLING


§ 1 Korpsets navn er Sydnæs Bataljon, og dets formål er frivillig gutteksersis og idrett.

§ 2 Korpsets våpen er den norske løve på rød bunn med sydnæsbanneret omgitt av bærkrans i skjoldform, med symbolene kårde, sabel og rifler stykket bak dette med flamme på topp. Korpsets farger er blått og hvitt.

§ 3 Korpset deles inn i 2 kompanier, hvert på 2 pelotonger. Hvert kompani kommanderes av en Kompanisjef, hver pelotong av en løytnant, tamburene av tamburmajoren og fanevakten av fanebæreren.

§ 4 Offiserkorpset har følgende sammenslutning: Sjef, 1. kompanisjef, 2. kompanisjef, fanebærer, 2. løytnant, 4. løytnant, adjutant, 1. og 2. faneoffiser, tamburmajor, stokkebærer, 3. og 4. faneoffiser. Korpsets medlemmer er offiserer og menige. Korpsets menige deltakere er soldater, hellebardbærere og tamburer. 

 

 

KORPSETS STYRELSE


§ 5 Korpsets styrelse består av et styre som dannes av alle offiserer, oppslager fra tamburene og sjefshellebardbæreren fra hellebardgjengen. En eldre sydnæsgutt kan etter styrets bestemmelse være medlem av Styret. Sjefen er formann.

§ 6 Styret er korpsets lovgivende, bevilgende og øverst dømmende organ. Styrets drøftelser er strengt konfidensielle. I Styret avgjøres med simpelt stemmeflertall alle saker hvor lovene ikke innholder andre bestemmelser. I tilfelle stemmelikhet gjør Sjefens stemme utslaget.  Forfallstemmegivning tillates ikke.

§ 7 Hvert Styremedlem er pliktig til å bøye seg for hva majoriteten bestemmer, dog kan enhver gi sin mening til kjenne i referatprotokollen.

§ 8 Ethvert medlem av korpset har rett til å innlevere forslag som skal behandles av Styret.

§ 9 For å gjøre om en allerede vedtatt sak, må 2/3 av samme styre være for en omgjørelse.

§ 10 Styret trer sammen minst en gang i måneden, men for øvrig kan formannen sammenkalle styret til møte hvilken som helst annen dag. Styret er ikke beslutningsdyktig med mindre enn 2/3 medlemmer er tilstede. De av Styret vedtatte lovforslag skal oppleses for korpset. Ethvert styremedlem kan ved henvendelse til Sjefen forlange styremøte, og likeså forlange et styremøte eller en sak ugyldig dersom han ikke er innkalt.

§ 11 På første sammenkalte møte etter nytt valg velges følgende tilitsmenn: varaformann, kasserer, referent, materialforvalter og 2 revisorer som reviderer korpsets regnskap. Revisorer kan velges blant eldre sydnæsgutter om flertallet av Styret samtykker til dette.
Revisjon av kassen skal skje ved hver sesongs slutt (like før nytt valg). Årsregnskapet skal forelegges Styret til godkjennelse.

§ 12 Oppfører et medlem seg upassende har offiser myndighet til å bortvise vedkommende for anledningen. Opptrer et medlem slik at det skader eller motarbeider korpset eller dets virksomhet, kan vedkommende av styret ekskluderes, under forutsetning at 2/3 av styret er for. Ved forseelser eller brudd på lovene, eller fravær fra eksersisen straffes det med irettesettelse.

§ 13 Et medlem av Styret kan ikke være stemmeberettiget i saker som angår ham, samt søknader om fritagelse fra korpsets aktiviteter, så som eksersisdager, sosiale aktiviteter etc.

 

 

VALG


§ 14 Valget på samtlige offiserer unntagen adjutant som velges av Sjefen, foregår senest 2. lørdag i september med alminnelig stemmegivning og simpelt stemmeflertall av de fremmøtte Sydnæsgutter som har deltatt i inneværende sesongs øvelser.

§ 15 Siste valgte sjef leder valget.

§ 16 På første eksersisdag velger de respektive løytnanter sine beste soldater til troppsjefer og til halvtroppsjefer i de respektive pelotonger, tamburmajoren velger oppslager og fanebæreren velger sjefshellebard.

§ 17 Valget skal foregå ved skriftlig stemmeopptaking av 3 personer, hvorav en teller stemmene og de to andre kontrollerer. Stemmeopptakerne skal arbeide uavhengig av hverandre, og resultatet av stemmegivningen skal sammenlignes.
Hvis de to opptagelser er uoverensstemmende, skal valget gå om igjen. I tilfelle stemmelikhet skal valget gå om igjen mellom de kvalifiserte. 

§ 18 Kun medlemmer som er tildelt korpsets orden kan stille til Sjef. Ingen kan stille seg til valg som ikke var med sesongen forut. Unntagelse herfra kan skje hvis Styret finner det nødvendig. I så fall kreves simpelt flertall.

§ 19 Styret har lov til å nekte enhver som ikke har vist korpset skyldig interesse eller hvis forhold til korpset ikke har vært mønstergyldig å stille seg til valg.

§ 20 Fratrer en offiser sin stilling velger Styret en ny i hans sted. Fratrer Sjefen, rykker 1. kompanisjef opp i hans sted.

§ 21 Ingen som er fylt 22 år kan være medlem av korpset. Aldersgrensen er pr. 1. mars angjeldende år.

 

 

OFFISERENES OG DE MENINGES PLIKTER


§ 22 I alle kommandosaker har Sjefen den øverste myndighet. I andre saker er Styret øverste myndighet.

§ 23 Sjefen påser at offiserene oppfyller sine plikter, og står offisielt ansvarlig for korpsets handlinger.

§ 24 Sjefen fører beretning for det år han er Sjef. Årsberetningen innleveres senest neste års sesongstart til Eldre Sydnæsgutters Forenings arkivar sammen med Styrets erklæring i underskrevet stand.

§ 25 Hvert års Årsberetning skal gjennomgås av det resterende Styre, som så avgir en erklæring om historiens riktighet og objektivitet.

§ 26 Løytnantene, Tamburmajoren og fanebæreren skal føre kontroll med sine menige i pelotongsbøker med personopplysninger, oversikt over fravær etc. Sjefen likeså med sine offiserer. Sjefen kan når han måtte ønske det få innsyn i pelotongsbøkene.

§ 27 Materialforvalteren sørger for å ha oversikt over korpsets effekter og påser at disse behandles ordentlig.

§ 28 For øvrig er enhver offiser forpliktet til å utføre det arbeid som stillings medfør bestemmes av Styret.

§ 29 Enhver menig er pliktig til å hilse på korpsets offiserer. Offiserene plikter å hilse på sine overordnede.

§ 30 Korpsets medlemmer plikter å representere korpset på best mulig måte, både i og utenfor korpsets tjeneste.

§ 31 Ethvert medlem plikter å holde sin uniform i orden av eget kostende.

§ 32 Offiserer og menige som er forhindret ifra å møte til eksersisdagen, plikter å gi beskjed om grunnen for sitt forfall til et av Styrets medlemmer.

§ 33 Et medlem plikter å betale den av Styrets fastsatte kontingent senest innen feiringen av stiftelsesdagen, også dersom vedkommende slutter før sesongens slutt (sykdom og særs andre tilfeller unnlates). Om kontingenten ikke er registrert betalt blir året underkjent. Vedkommende får heller ikke tildelt evt. hederstegn.

§ 34 Skjerf og epauletter pliktes brukt på alle store dager.

§ 35 Ingen av korpsets medlemmer tillates å nyte rusmidler i eksersistiden. Overtredelser straffes etter styrets bestemmelser.

 

 

KORPSETS ØVELSER


§ 36 Korpsets ordinære øvelse finner sted tidligst i tidsrommet fra og med første eller annen lørdag i februar og avsluttes med feiring av stiftelsesdagen. Feiring av stiftelsesdagen legges til nærmeste lørdag til 7. juni.

§ 37 Stiftelsesdagen minnes hver 7. juni.

§ 38 På feiringen av stiftelsesdagen utdeles orden og sløyfer til de av korpsets medlemmer som har utmerket seg.

 

 

KORPSETS UTMERKELSER


§ 39 Utdeling av hederstegn bestemmes av Styret med simpelt flertall, hvorom lovene ikke innholder andre bestemmelser.  For fratakelse av utmerkelse må 2/3 av styret er for.

§ 40 Korpsets høyeste utmerkelse er æresorden. Æresorden tildeles gamlekarer som gjennom lang tid har gjort et særdeles godt arbeid for korpset. Før tildeling er Styret forpliktet å innhente opplysninger om kandidaten fra Eldre Sydnæsgutters Forening.

§ 41 Sydnæsordenet i gull tildeles de aktive sjefer som det resterende Styret vurderer som verdig. Vurderingen skal bygge på gode lederegenskaper som innsatsvilje, gjennomføringsevne, god planlegging, inspirasjonsevne og andre positive egenskaper.

§ 42 Sydnæsorden i sølv tildeles de av korpsets medlemmer som gjennom årenes løp har vist god eksersis og disiplin, og som tidligere er tildelt 4 hederlige.

§ 43 Orden kan tildeles offiserer som ved arbeid og oppofrelse i korpsets tjeneste særlig har gjort seg fortjent til det.

§ 44 Sydnæsordenet i sølv kan også tildeles til utenforstående personer med styrets enstemmige beslutning.

§ 45 Hederlig tildeles medlemmer 1. og 2. året. Brodert hederlig tildeles 3. og 4. året.

§ 46 10-års medalje tildeles de som har gjort seg fortjent, og har vært medlem av korpset i 10 år.

§ 47 Erindringsmedalje tildeles gamlekarer som gjennom lang tid har gjort et godt arbeid for korpset.

§ 48 Går en Sydnæsgutt inn i et annet guttekorps mister vedkommende samtlige av sine hederstegn.

 

 

ANDRE BESTEMMELSER


§ 49 Innmelding i korpset skjer gjennom Styret. Aldersgrensen for opptak i korpset er 7 år.

§ 50 Styret bestemmer og fastsetter all kontingent.

§ 51 Styret plikter å levere ut et eksemplar av Sydnæs Bataljons lover til hvert eneste medlem.

§ 52 Beskadigelse av korpsets eiendeler utenfor øvelsene, eller hensynsløs behandling av disse i korpsets tjeneste, blir å erstatte av ødeleggeren. Enhver som låner korpsets eiendeler er til enhver tid forpliktet til å holde dem i god stand.

§ 53 På alle offisielle flaggdager skal der flagges.

§ 54 I tilfelle korpsets oppløsning, for kortere eller lengre tid, skal det siste aktive Styre ta vare på korpsets kontanter og eiendeler så som faner med mer. Hvis der innen 3 – tre – år ikke er interesse for korpsets gjenreisning kan styret bevilge korpsets kontanter til tjenelig formål, men korpsets faner må til stadighet oppbevares.

 

 

FORANDRING AV LOVENE

§ 55 Forandring av korpsets lover må for å bli gjeldende lov være bifalt av minst to tredjedeler av styrets medlemmer. Disse skal opplyses for korpsets medlemmer senest 4 – fire – uker etter. 

§ 56 Lovforslag som allerede har vært behandlet av Rådet kan ikke senere bli behandlet på ny av de samme Rådet.

Vedtatt 15. januar 2013
 

bottom of page